Printvenlig version

Kort om fuger og fugematerialer

 
Der er mange fuger i og omkring en bygning, og valget af den rigtige fugeløsning er væsentlig, fordi en forkert udført fuge kan give følgeskader med store erstatningskrav til de ansvarlige.
 
De ”bløde” ikke kraftoverførende fuger forekommer i næsten alle entrepriser. Desværre bliver de ofte for dårligt beskrevet og udført af mindre kvalificeret arbejdskraft.
 
Uanset den enkelte fuges placering i entrepriserne bør fuger beskrives under ét på grundlag af BPS Typiske beskrivelsesafsnit – ”fugearbejde”.
 
FUGEKATEGORIER
Fuger har varierende ydelseskrav og opdeles således:
 
 
Fugekategorier
Udefuger Indefuger
Altaner Bagvægge
Bassiner og kanaler Døre og vinduer indvendig
Broer og belægninger Glaslukningsarbejder, ovenlys
Døre og vinduer Gulve
Facader Indervægge
Glaslukningsarbejder, ovenlys Svømmebade
Tagdækninger  Vådrum

En del af fugerne kan have specielle varianter; som dilatationsfuger, brand- & lydfuger m.v.
 
FUGERS FUNKTION
Fugerne har en lukkende og tættende funktion. De skal kunne optage de bevægelser, der er en følge af bygningens bevægelser, fugt- & temperatursvingninger og kunne modstå en lang række kemiske påvirkninger og f.eks. lyspåvirkninger, og de skal bevare de nødvendige egenskaber i en lang årrække. Nogle fuger skal være pillesikre eller trædefaste.
 
MILJØFORHOLD
Fugematerialer skal vælges med rimelige hensyn til miljøforhold, så der ikke opstår problemer for de udførende arbejdere og for de mennesker, der senere skal opholde sig i bygningen. Gener, der bør undgås eller reduceres til et minimum. Selv om et produkt ikke er sundhedsskadeligt, kan der være generende lugtforhold eller andre former for gener i forbindelse med indeklimaet.
 
Mange fugeprodukter er mærket med nummer (malerkode) som en service for fugeentreprenørens folk, som derved undgår diskussioner på byggepladsen om materialernes sammensætning. De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved fugearbejder er sjældent særligt omfattende, der kan være tale om personlige værnemidler som dragter, handsker eller masker. Man skal være på vagt overfor anvendelsen af primere og rensemidler, der kan indeholde organiske opløsningsmidler. For disse produkter gælder veldefinerede sikkerhedsforanstaltninger.
 
 
FUGERS UDSEENDE
Fugerne skal udføres, så de opfylder de stillede æstetiske krav.
 
I fredede huse skal der anvendes mørtelfuger. Evt. kan der indbygges en blød fuge, som dækkes udvendig af en mørtelfuge. I enkelte tilfælde anvendes en sandbestrøning af den bløde fuge.
 
FUGETYPER
Fugetypen, selve fugekonstruktionen, må vælges udfra den foreliggende opgave. En facadefuge bør i princippet opbygges som en to-trinsfuge med en indvendig fugttættende fugedel og en udvendig regnskærm. Regnskærmen udføres oftest som normalfugning, hvor den underste fuge ligger tilbagetrukket fra de øvrige og på denne måde virker som ventilation.
 
De fleste andre fuger er enkeltfuger som f.eks. dilatationsfuger i gulve og fuger i badeværelser. I udførelsesfasen kan næsten alle fuger betragtes som enkeltfuger, det gælder selv den typiske totrinsfuge omkring facadevinduerne, der i praksis udføres i to faser af hensyn til byggeprocesforløbet og måske endda af to forskellige entreprenører.
 
VALG AF FUGEMATERIALE
Fugematerialerne vælges ofte udfra erfaringer med tilsvarende fuger. Erfaringer der handler om pris, vedhæftning og bestandighed, men for de udførende også bearbejdelighed. Der findes en lang række forskellige fugematerialegrupper med varierende – men også med overlappende egenskaber – som man må tage hensyn til. Når man får tilbudt alternative materialer bør man nøje sammenligne de foreliggende datablade.
 
FUGEMASSERS MATERALEINDHOLD
Plastiske fugemasser indeholder bl.a. syntetiske harpikser og forskellige olier, som efterhånden vil ændres, hvorved bevægelsesevnen svækkes.
 
Plastoelastiske fugemasser, der f.eks. kan være baseret på plastificeret butylgummi, polyacrylat eller kunstharpiks, hærder langsommere og kan beholde bevægelsesevnen længe.

Elastiske fugemasser er baseret på polysulfid, polyurethan eller på siliconer. Alle fås som 1-komponente typer. Polysulfid- & polyurethanmasser fås endvidere som 2-komponentsystemer, der kræver en omhyggelig udført blanding, men til gengæld giver et væsentlig bedre færdigprodukt end de 1-komponente produkter.
 
De elastiske fugemasser er pillesikre, men har varierende kemiske egenskaber, der kan være afgørende for valget.
 
Eddikesyrehærdende silikonefugemasser og byggesilikonemasser bør, af kemiske årsager, ikke anvendes i samme rum.
 
Sanitetsiliconefugemasser, der anvendes i vådrum, bør indeholde fungicider (algedræber).
 
 
FUGEDIMENSIONERING
Fugebredder dimensioneres på grundlag af de forventede bevægelser samt fabrikations- & montagetolerancer i de omgivende bygningsdele. Fugedybden er afhængig af bredden og dimensioneres som vist på skemaet.
 
FUGEDIMENSIONERING FSO
 
PLASTISKE:
 
Dybde = bredde  +8mm ± 2mm.
               5
 
 
PLASTOELASTISKE:
 
 
Dybde = bredde  +6mm ± 2mm.
                5
 
 
ELASTISKE:
 
Dybde = bredde  +5mm ± 2mm. indtil 20mm bredde.
                5
 
Dybde = bredde  +4mm ± 2mm. over 20mm bredde.
                5
 
FUGERS BEVÆGELSESMULIGHEDER
Der anvendes normalt plastiske, plastoelastiske og elastiske fugemasser. Valget kan træffes ud fra krav til fugernes bevægelsesmuligheder, og fugemasseprodukterne må belastes efter FSO´s angivelser, der er baseret på internationalt anerkendte UEAtc-betegnelser, til fugebevægelser i % af fugebredden således:
 
A1: plastiske            ± 5,0%
A2: plastoelastiske   ± 7,5%
A3: elastiske            ± 12,5%</