Salgs- & leveringsbetingelser pr. 1. februar 2022

1. ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance af produkter fra Ljungdahl A/S (”Ljungdahl”).

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til produktet fra kundens side, anført i eksempelvis kundens ordreafgivelse eller i kundens generelle købsbetingelser, er ikke bindende for Ljungdahl, medmindre Ljungdahl skriftligt har erklæret sig indforstået med de pågældende specifikke krav.

1.3 Såfremt der er indgået separat aftale mellem kunden og Ljungdahl, udgør disse salgs- og leveringsbetingelser altid en integreret del af en sådan aftale. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem disse salgs- og leveringsbetingelser og aftalen, skal den konkrete aftale have forrang.

2. KØBSAFTALE

2.1 En endelig købsaftale er først indgået, når der er indgået en separat aftale mellem Ljungdahl og kunden, når Ljungdahl har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til kunden eller Ljungdahl har leveret produktet, hvad der end tidsmæssigt af disse måtte komme først.

3. LEVERING OG RETUR

3.1 Levering sker ”ab fabrik”, jfr. Incoterms 2010. Eventuel forsendelse af produktet sker for kundens regning og risiko, idet Ljungdahl vælger forsendelsesmåde. Forsikring af kundens risiko vedrørende transport tegnes kun af Ljungdahl, såfremt dette er skriftligt aftalt.

3.2 Ljungdahl tager ikke produkter retur som er købt for mere end 3 måneder siden. Produkter, købt for mindre end tre måneder siden, tages kun retur efter forudgående aftale. Ljungdahl tager kun leverede produkter retur efter forudgående aftale. Returemballage, paller m.v. tages kun tilbage, når det er aftalt og kun når de tilbagesendes franko og modtages i ubeskadiget stand.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1 Ljungdahl forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil betaling har fundet sted.

5. TEKNISKE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER

5.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger
m.v. om produktets funktion, egenskaber, anvendelse og andre tekniske data er, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, omtrentlige og alene vejledende.

5.2 Ljungdahls skriftlige eller mundtlige anbefalinger og anvisninger er baseret på Ljungdahls erfaringer
og har alene til hensigt at hjælpe kunden med at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode for at opnå det bedste resultat. Ljungdahl påtager sig imidlertid intet ansvar for det resultat kunden opnår ved  anvendelse af produktet, da kundens arbejdsforhold og arbejdsmetode ligger uden for Ljungdahls kontrol.

5.3 Det er kundens ansvar at eventuelle sikkerhedsforskrifter, anvendelsesbegrænsninger, uddannelseskrav og lovkrav i forbindelse med brug af produktet overholdes.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORCE MAJEURE

6.1 Begge parter er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, jfr. dog nedenstående bestemmelser.

6.2 Ingen af parterne er ansvarlig for skader opstået som følge af omstændigheder den pågældende part ikke er herre over, eksempelvis strejke, lock-out, regeringsforanstaltninger, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, valutarestriktioner, beslaglæggelse, krig, maskinsammenbrud, mangler ved leverancer fra underleverandør eller forsinkelse fra underleverandør og lign. Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure skal den anden part uden unødigt ophold underrettes herom. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når den pågældende begivenhed har varet ud over 3 måneder.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 Leverandørens produktansvar, dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er  opstået som følge af defekt ved det leverede, og køber kan dokumentere, at skaden eller tabet skyldes  ansvarspådragende fejl eller forsømmelse begået af leverandøren.

7.2 I de tilfælde hvor leverandørens produkt er sammenføjet med eller på anden måde gjort til en del af kundens produkt, og leverandøren foretager om levering, fradrages i erstatningen et beløb svarende til værdien af leverandørens produkt uden defekt.

7.3 Indtræder der erstatningsansvar for leverandøren i medfør af foranstående, omfatter ansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Leverandøren er alene forpligtet til at erstatte de direkte udbedringsomkostninger, som kunden måtte have haft som følge af defekten.

7.4 Ansvaret for udbedringsomkostninger, kan ikke overstige det fakturerede beløb.

7.5 I den udstrækning leverandøren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i det omfang, at sådant ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser.

7.6 Såfremt køberen sagsøges af tredjemand med påstand om erstatning på grundlag af en skade, der påstås forårsaget af leverancen, eller hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. Leverandøren er i denne forbindelse forpligtet til at bistå sin køber med alle tekniske og faktuelle oplysninger vedrørende produktet.
Enhver sag mellem leverandør og køber afgøres dog i henhold til § 11, jf. § 8.2.

8. MANGLER

8.1 Når kunden har modtaget et produkt, er kunden forpligtet til straks at undersøge dette.

8.2 Reklamationer over mangler, der burde været opdaget ved den i 8.1 nævnte undersøgelse, skal fremsættes skriftligt over for Ljungdahl senest 8 dage efter kundens modtagelse af produktet. Såfremt manglen først viser sig senere, skal reklamation dog altid ske straks efter manglen viser sig. Ved senere reklamation har kunden mistet sine rettigheder til at gøre mangels indsigelse gældende.

8.3 Ljungdahl tilslutter sig det 5-årige leverandøransvar i AB 92 § 10, stk. 4.

8.4 Der foreligger en mangel, hvis Ljungdahls produkt er væsentligt ringere end de aftalte specifikationer. Der foreligger ikke en mangel, (a) hvis et produkt ikke kan anvendes som forudsat af kunden, hvis produktet i væsentlighed lever op til den aftalte specifikation, (b) hvis der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som kunden bærer risikoen for, som f.eks. urigtig montering eller anvendelse foretaget af kunden, ukorrekt opbevaring eller mangelfuld vedligeholdelse (c) hvis kunden i strid med produktdokumentation og/eller modtagne anbefalinger anvender produktet sammen med andre produkter
eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber eller, (d) hvis kunden ændrer eller foretager indgreb i produktet uden Ljungdahls tilladelse.

8.5 Skulle et produkt vise sig at lide af en mangel som Ljungdahl er ansvarlig for, påtager Ljungdahl sig efter eget valg enten at foretage afhjælpning eller om levering af produktet indenfor en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

9. FORSINKELSE

9.1 Ljungdahl forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger med henblik på rettidig levering. Såfremt der alligevel indtræder forsinkelse skal Ljungdahl være berettiget til at udskyde leveringstidspunktet med 3 uger, regnet fra den seneste ordinære leveringstid, uden at kunden i den anledning kan hæve købet. Forsinket levering berettiger ikke kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.

9.2 Er Ljungdahl vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse sandsynlig, skal dette  meddeles kunden. Årsagen til forsinkelsen skal angives, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt
for levering eller modtagelse kan forventes at finde sted.

10. PRIS OG BETALING

10.1 Alle priser er opgivet eksklusive transport, moms og andre skatter og afgifter, som Ljungdahl er pligtig at opkræve hos Kunden.

10.2 Betaling skal finde sted netto kontant senest 30 dage efter fakturadato.

10.3 Såfremt der i perioden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skat, toldsatser, import eller eksportafgifter, kurs eller valutaforandringer
eller andre forhold udenfor Ljungdahls kontrol, er Ljungdahl berettiget til at forhøje prisen tilsvarende mod angivelse af årsagen til prisforhøjelsen.

10.4 Ved forsinket betaling er Ljungdahl berettiget til at opkræve morarente. Den årlige morarente udgør Nationalbankens udlånsrente med et tillæg jfr. rentelovens $ 5, stk. 1.

11. TVISTER
11.1 Enhver tvist som udspringer af disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Hillerød er aftalt værneting.

Vil du vide mere?

14 + 13 =

Ring eller skriv til os

Kundeservicemedarbejder