LCA

(Livscyklusvurdering)

Bygningskonstruktion - blå

EPD’er er baseret på livscyklusvurderinger

EPD’er udarbejdes på baggrund af en såkaldt livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA).

En livscyklusvurdering er en vurdering af et produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus, fra produktion og distribution til brug og bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Den tager hensyn til en lang række miljømæssige faktorer, herunder ressourceforbrug, energiforbrug, vandforbrug, emissioner af drivhusgasser og andre forurenende stoffer samt affaldsproduktion.

En LCA kan anvendes til at sammenligne forskellige produkter og identificere de mest bæredygtige alternativer ud fra et bæredygtigt perspektiv. En LCA kan også anvendes til at vurdere, hvilke dele af produktets livscyklus, der har størst indvirkning på miljøet, og til at identificere mulige forbedringer i produktets design eller produktion for at mindske dets miljøpåvirkning.

LCA til bæredygtigt byggeri

 

Livscyklusvurderinger er særligt relevante i forbindelse med bæredygtigt byggeri, da byggeri, byggematerialer og -produkter har en stor påvirkning på miljøet i hele byggeriets livscyklus, fra produktion og transport af byggematerialer til konstruktion, brug og nedrivning af bygningen. LCA kan bruges til at vurdere miljøpåvirkningen af bygningsmaterialer og -teknologier, samt til at identificere muligheder for at forbedre byggeriets bæredygtighed ved at reducere ressourceforbrug og emissionsniveauer

 

Livscyklusfaserne

 

Livscyklusfaserne er de forskellige faser eller stadier, som et produkt eller en service gennemgår fra råmaterialeudvinding og produktion til bortskaffelse. Der er typisk fem livscyklusfaser, som beskriver hele produktets eller tjenestens livscyklus:

Råmaterialeudvinding: Dette er den første fase i livscyklussen, hvor de materialer, der skal bruges i produktionen af produktet eller tjenesten, udvindes fra naturen.

Produktion: I denne fase bliver råmaterialerne forarbejdet til færdige produkter eller tjenester.

Transport: Transportfasen omfatter alle aktiviteter, der involverer transport af produktet eller tjenesten, herunder transport af råmaterialer, produktion, distribution og levering.

Anvendelse: I denne fase anvendes produktet eller tjenesten af forbrugeren. Dette kan omfatte brug, reparation og vedligeholdelse.

Bortskaffelse: Den sidste fase i livscyklussen omfatter bortskaffelse af produktet eller tjenesten, herunder genanvendelse, affaldshåndtering eller deponering.

Ved at tage højde for hele livscyklussen af et produkt eller en service, kan man få en mere fuldstændig og nøjagtig vurdering af dets miljøpåvirkning og dermed tage mere velbegrundede beslutninger om, hvordan man kan minimere den samlede miljøpåvirkning.

 

Du kan læse mere om LCA her

Ljungdahl fugemasse i pose 600 ml

Se udvalget af produkter med EPD

Har du spørgsmål?

Eller ønsker du hjælp?

EPD - Environmental Product Declaration

EPD’er bidrager til at fremme bæredygtighed og reducere miljøpåvirkningen af byggeprodukter.

Uanset om du er arkitekt, byggerådgiver, entreprenør eller fugemand kan EPD’er give dig pålidelig og ensartet information om miljøpåvirkningen af forskellige byggeprodukter, som kan hjælpe dig med at træffe mere bæredygtige valg og beslutninger.

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

Mand ved bord i kantine

EMICODE

EMICODE er en international anerkendt indeklimacertificering af byggematerialer fri for opløsningsmidler og med lav emission. EMICODE er et tysk indeklimasystem, der på baggrund af forskellige test bedømmer byggematerialernes påvirkning af et byggeris indeklima.

Et EMICODE indeklimacertifikat kan bl.a. bruges som dokumentation for produktkategorier som fugemasser & klæbere i et DGNB-certificeret byggeri.